"Beheerprocessen in de Infrastructuur"
"Samenwerken is elkaar vertrouwen."
"Uitzicht, overzicht & inzicht."
"Samenwerkende wegbeheerders om bereikbaarheid te verbeteren."
"Van Meggelen Consultancy. Bureau voor keten- en omgevingsgericht samenwerken."

Wie we zijn

 

Van Meggelen Consultancy is actief in logistieke ketens rond de thema’s verkeer & vervoer-, water- , infrastructuur en milieu. Onze kracht ligt in het managen van de samenwerking binnen en tussen  overheidspartijen en haar ketenpartners die wel met elkaar, maar niet meer zonder elkaar, nieuwe uitdagingen aan kunnen grijpen.

 

Dynamiek in ketens

De verhoudingen tussen en binnen de overheidspartijen en haar ketenpartners zijn sterk aan het verschuiven. Drivers voor deze veranderingen zijn een overheid die afslankt, over steeds meer informatie beschikt en steeds meer taken afstoot naar (semi)marktpartijen. Maar ook de opkomst van nieuwe technologieën, app’s en sociale media geven een nieuwe impuls aan de keten en daarmee ook kansen voor gebruikers, dienstverleners en producenten.

 

Voorbeelden van dynamiek waarbij wij in ons werkveld betrokken zijn:

 

Ketenregie

Toenemende informatie over vervoerstromen over het water maakt dat ketenpartners efficiënter en effectiever met elkaar kunnen samenwerken. Waar liggen de kansen voor de vaarwegbeheerders, de vaarweggebruikers, de terminals, de verladers e.d. en hoe geef je die vorm?

Assetmanagement

Door financiële bezuinigingen, vertrek aan medewerkers en kennis staan beheerders steeds vaker voor de vraag hoe je de veiligheid van de assets kunt blijven garanderen. Kunnen we het beheer en onderhoud slimmer inrichten en organiseren?. Hoe behouden we onze eigen kennis, wat kunnen we aan de markt overlaten? Welke methoden en technieken gaan onze beheerorganisatie hierbij helpen?

Verkeersmanagement

De groeiende markt aan in-car systemen geeft weggebruikers meer mogelijkheden een reis te plannen. Maar ook voor wegbeheerders zelf biedt dit kansen om de huidige rol van bijvoorbeeld verkeerscentrales en bijbehorend instrumentarium te herzien. Kan de overheid met minder financiële inspanning, meer bereiken?

Omgevingsmanagement

Grote ingrijpende veranderingen in de infra, of het nu dijken of (vaar)wegen zijn worden voorbereid en gerealiseerd met de nadrukkelijke betrokkenheid van de omgevingspartijen. Hoe richten we het omgevingsmanagement effectief in?

Projectmanagement

Rijkswaterstaat werkt met het IPM rollenmodel. Is dit ook een aanpak voor mijn organisatie en zo ja, hoe geef ik daar vorm aan en wat levert het op?

Programma/ transitiemanagement

Nieuwe ontwikkelingen/ projectresultaten leiden voor een organisatie soms ook tot organisatiebrede implementaties. Welke organisatieonderdelen zijn betrokken, wat is de impact van de verandering op het organisatieonderdeel en hoe gaan we dit planmatig voorbereiden en doorvoeren?

Kennismanagement

Ontwikkelingen in de keten roepen ook de vraag op of je zelf wel voldoende bent aangehaakt. Maken wij voldoende gebruik van de nieuwe kansen die ontstaan?

 

Kijk bij ons werk voor een selectie van onze resultaten.

Wat we doen

 

Expertise

Onze expertise bij samenwerkingsvraagstukken ligt op het managen van de interacties tussen besluitvorming, inhoud, mensen en proces.

 

Rollen in processen, projecten en programma’s

Als procesarchitect vertalen we samenwerkingsvraagstukken naar een integrale aanpak in programma’s en projecten

Als (interim)managers geven we leiding aan programma’s en projecten

Als procesevaluator analyseren wij de effectiviteit van samenwerkingsstructuren en geven hierover adviezen.

 

Bijzondere specialisaties om mensen te betrekken en te verbinden zijn

– opstarten van processen door het enthousiasmeren van deelnemers door innovatieve workshops of (serious) gaming

– lopende processen managen op “energie” door te sturen op haalbare voortgang, resultaten en besluiten

– het overdragen en inbedden van programma- en projectresultaten in de organisaties van de opdrachtgever

 

Onze producten rondom Integraal Project Management (IPM)

Steeds meer organisaties werken in hun projecten met het IPM-rollenmodel. Wij hebben veel ervaring met deze werkwijze en zijn gespecialiseerd in de IPM rollen van projectmanager en de omgevingsmanager. Onze ervaring leert dat het succes van de invulling van deze rollen gepaard gaat met je persoonlijke effectiviteit voor een rol en je kennis van methoden en technieken die voor de rol  zijn ontwikkeld. Speciaal voor deze rollen hebben wij een aantal producten en diensten ontwikkeld.

Voorbeelden van ons werk

 

 

Evaluatie project RandstadRail Rotterdam

  • Evaluatie project RandstadRail Rotterdam – afronding van het project met een minisymposium en presentatie van de evaluatie RandstadRail

In opdracht van de stadsregio Rotterdam en de PORR is de ontwikkeling en realisatie van RandstadRail geëvalueerd. In een zestig-tal interviews is de kwaliteit van de samenwerking op bestuurlijk- en projectniveau onderzocht. Tevens zijn de eerste effecten van RandstadRail als hoogwaardig openbaar vervoer geanalyseerd.

 

Download hier de rapportage:

Aanbevelingenrapportage

Bevindingenrapportage deel 1 – Bestuurlijk

Bevindingenrapportage deel 2 – Projectmanagement

Bevindingenrapportage deel 3 – Kwantitatieve analyse

 

Voor het Stadsgewest Haaglanden is de samenwerking op een vergelijkbare wijze geëvalueerd.

 

 

 

 

  • Rijkswaterstaat: programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen / project VerkeersmanagementCentrale van Morgen

In de rol van omgevingsmanager zijn wij betrokken bij het project VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM). Kenmerk van dit RWS project is dat de huidige, lokaal gerichte dienstverlening op scheepvaartverkeersmanagement wordt getransformeerd naar het ondersteunen van de gehele reis die een schip van haven naar haven aflegt. Doordat de reis beter kan worden gepland ontstaan in de keten nieuwe mogelijkheden tussen de ketenpartners om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Met de collega vaarwegbeheerders van RWS, zoals bijvoorbeeld het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij impactanalyses uitgevoerd en zijn afspraken gemaakt hoe in deze ontwikkeling kan worden samengewerkt. Voor RWS zelf betekent deze ontwikkeling een andere inrichting van haar operationele organisatie.

Specifiek aandachtspunt: Omdat de transitie een impact heeft op de operationele organisatie van RWS is binnen het project, middels een klankbordgroep “operators”, zeer nadrukkelijk aandacht besteed aan het betrekken en consulteren van de medewerkers bij de voorgenomen ontwikkelingen.

 

 

 

 

  • Samenwerkingsovereenkomst Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Kustwacht en ScheldeRadar Keten voor het landelijk inwinnen en delen van AIS-informatie
PSJ_7618

Netwerkbijeenkomst Scheepvaart Rotterdam

 

Met de introductie van AIS (Automatisch identificatiesysteem Scheepvaart) in Nederland hebben vaarwegbeheerders een nieuw landelijk instrument in handen om de scheepvaart beter te kunnen volgen, begeleiden en informeren.

Door de Minister van I&M zijn in 2006 afspraken gemaakt met de sector op welke wijze de gegevens mogen worden ingewonnen en gebruikt zodat de privacy van de betrokken schippers is gewaarborgd. In onze rol als strategisch omgevingsmanager hebben wij met vaarwegbeheerders deze afspraken vertaald in een gezamenlijke visie op AIS en deze vertaald naar een AIS overeenkomst waarin de inwinning en distributie van deze gegevens tussen vaarwegbeheerders zijn vastgelegd.

Omdat het ook voor de RWS een nieuw landelijk systeem betreft waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn ook alle functionele- en technische beheersprocessen ingericht en geoefend.

 

 

 

 

 

 

  • Het managen van een gebiedsgericht projectDSC02275

Over welke kwaliteiten moet je als verkeerskundige beschikken nu steeds meer wegbeheerders kiezen voor een gebiedsgerichte, gezamenlijke aanpak van verkeersproblemen? Onderzocht is waar nieuwe samenwerking nodig is met collega wegbeheerders, hoe je meerdere bestuurders tevreden houdt, overtuigt en enthousiasmeert over langere perioden. Kortom, naast technicus ook een beetje manager en marketeer.

 

Contact

 

Weten wat Van Meggelen Consultancy voor u kan betekenen?                                                         

 

Neem contact op met:

 

Van Meggelen Consultancy B.V.
Merwestraat 14

3361 HL  Sliedrecht
T     0184-414396
@   bureau@vanmeggelen.nl